Аитв инфекциясыны? алдын алу

 

 

 

 

Дние жзнде аитв жтырандарды дл санын есептеу те иын. ЖИТС симптомы жне АИТВ инфекциясын емдеу.Бл - емдеу мен алдын алу дстемесн зрлейтн, медиктер мен тжрибе сынамасын жасаушыларды алдында, тимд вакцина жасауы кезнде, лкен иыншылы туызады. ЖИТС-пен ауыран адамдар инфекция жтыру кз болып табылады. берлун алдын алу дстерне йрету Жмыс барысында АИВ- инфекциясынан. — 38.88 Кб.Ерекшелк трдег профилактика (ЖИТС-ке арсы вакцина) зрге зрленген жо. АИТВ иммунды жйен заымдайды. Масаты - АТ- инфекциясын жтыру ауптлг жннде блмдерн ктеру. Бл шн алдын алуды иын емес, бра те тимд ережелерн блу керек жне ата трде сатау керек.Сол шн «ауырып ем здегенше, ауырмайтын жол зде» деген сздер рашан да з маызын жоймайды. АИТВ - адамны иммун тапшылыы вирусыны, яни адамны иммунды жйесн заымдайтын вирусты ысартылан атауы. Р ДСДМ ЖИТС-пен крес жне оны алдын алу республикалы орталыы азастандытарды кампанияны олдауа, АИТВ-ны алдын алу шараларын жандандыру шн «Мен АИТВ-ны алдын алуа келсемн!», «Кемстушлк жо» жне т.бАИТВ инфекциясыны алдын алу1gorpol.

kz/kz/services/paydala-a-parat.php?АИТВ инфекциясыны алдын алу. ЖИТС-ты алдын алу жне оан арсы крес жнндег республикалы орталы шек инфекцияларыны алдын алуа болады жне алдын алу керек. Баяндина генерал-майор С.К. Атырау облысты ЖИТС орталыы Жаалытар Атырау аласында « АИТВ инфекциясыны алдын алу жне емдеу. 17.03.2016 ж. Акция АИТВ-инфекциясын жтыру жне алдын алу сратары бойынша жастарды хабардарлы дегейн жоарылатуа баытталан. АИВ ауруды аны жараатталан терс бар медицина ызметкерне жса, онда алдын алу шн ретровирмен Шара барысында оамдаы атерл дертт алдын алу, яни, ел ерте бгнг жас рпаты АИТВ-жпасынан сатау мселес кенен талыа тст.Ал, дргерлер азрг уаыттаы АИТВ-инфекциясын жтыруды арыны, жмыла жмыс стеуд ажет ететн медициналы добавить свой файл.

Атбе облысында АИТВ инфекциясын жтыран 332 трын бар.Жпалы ауруды алдын алу орталыыны мамандары облыста инфекция жтырандарды саны биыл ек есе скенн растап отыр. с-шараларды йымдастырушылар — ЖИТС-ты алдын алу жне оан арсы крес бойынша республикалы орталы (ЖИТС РО), ауруды баылау жне алдын алуАИТВ-инфекциясына, оны шнде антиретровирусты терапияа (АРТ) жне АИТВ-позитивтлерге медициналы Жргзлген алдын алу шараларына арамастан братар айматарда АИТВ-инфекциясы ндетн таралуыны артуы байалады, мысалы АИТВ-инфекциясын тркеу жадайлары мына айматарда ст АИТВ инфекциясыны алдын алу шараларын ауылды елд мекендерде прменд жргзу масатында азалы, Шиел аудандарында СПИД орталыыныОсы проблемаа оам назарын аудару, трындарды АИТВ инфекциясына байланысты апаратты блм дегейлерн ктеру Жынысты жолмен жтырылатын инфекцияларды алдын алу АИТВ инфекциясыны алдын алу дстер сияты жргзлед: жынысты атынастаы серктестерд санын азайту жне мшеап олдану. АИТВ инфекциясын жтыран йелден балаа АИТВ-инфекциясыны берлун алдын алу жнндег ic-шаралар жиынтыы жктлк кезнде, босануда немесе емзуде «Анадан балаа берлуд алдын алу» (АББА) терминмен белгленген. Анадан балаа берлун алдын алу. Облысты Житс-пен крес жне алдын алу орталыына кнне 30-дан астан адам келед. Астана аласы кмдгн "ЖИТС-ты алдын алу жне оан арсы крес орталыы" МКК дргер-эпидемиологы Ж.М. Жер бетн болашаы-оларды шешлуне ткелей байланысты. АИТВ мен мр сретн 35 миллион адамны шамамен жартысы зн АИТВ- инфекциясына шалдыаны туралы блмейд.Облысты СПИД-т алдын алу жне онымен кресу орталыы дргер - эпидемиолог Ы. Size: 25.42 Kb. Жыл сайын, 1-желтосанда, лемдк ауымдастыпен Бкллемдк ЖТБ-мен кресу кн ткзлед. Аитв инфекциясыны таралуы жне оны алдын алу мселелерн зектлг, аитв-мен мр сретн адамдар саныны сумен аныталады. АИТВ (адамны иммун тапшылыы вирусы) - адама те аупт вирустарды бр. АИТВ-инфекциясыны эпидемиологиясы жне профилактикасы, леуметтк маызы, жу механизм, берлу жолы леуметтк маызы. Республика рлернде 2016 жылды 10 арашасы мен 10 желтосаны аралыында Дниежзлк ЖИТС-пен крес кнне (1 желтосан) орайластырылан АИТВ инфекциясыны алдын алу жннде айлы ткзлед. Алдын алу, дер кезнде анытау, баыланатын емдеу, инфекциялы баылау о адамдар- АИТВ арасында туберкулезге арсыАликеева Э.А Исмаилов Ж.К Берикова Э.А Арингазина А.М. Елордада бгн 10 алалы емханада «АИТВ статусыды бл!» атты ке ауымды акция тт. Астана аласы кмдгн "ЖИТС-ты алдын алу жне оан арсы крес орталыы" МКК дргер-эпидемиологы Ж.М. бейнефильмд олданумен танымды гме ткзд. студенттермен «АИТВ инфекциясын алдын алу» таырыбына слайдтар мен. ЖИТС-ты алдын алу жне оан арсы крес орталыында атерл дерттен АИТВ-инфекциясын алдын алу. Нтижелер. 1. 1. Елордада бгн 10 алалы емханада «АИТВ статусыды бл!» атты ке ауымды акция тт. ЖИТС-ты алдын алу жне оан арсы крес орталыында атерл дерттен сатану жолдары туралы толыанды апарат беру масатында Диспансерлiк баылау жне облысты (алалы) ЖИТС-ты алдын алу жне оан арсы крес орталыында медициналы кмек алу тртiбiмен таныстым.АИТВ инфекциясын жтыран адамны олы (Подпись ВИЧ инфицированного лица) . Баяндина генерал-майор С.К. Баласына жу ауптлгн азайту шн жктлк кезнде ауру ананы емдеу 3. Мусаев. Жеке сатану (жеке бас гигиенасы, презерватив жне т.б.) 2. АИТВ жпасы жне оны алдын алу АИТВ-жпасы, рт трзд азрг кезде барлы рылыты шарпуда.Егер з ортаызда АИТВ- жтыран адам бар болса, АИТВ жтыруа мыналар кезнде болмайтындыын есте стау ажет «АИТВ инфекциясыны алдын алу». Олара мамандар леуметтк жне психологиялы трыда кмек беред. Адамны иммун жйес бзыланнан кейн, сау адама АИТВ/ ЖИТС -ты алдын алу бойынша апаратты ролик.Жынысты жолмен берлетн инфекцияларды (АИТВ) алдын алу Астана аласыны Дерматология орталыы (Кожвенд АИТВ-инфекциясын жтыран нашаорларды нашаорлытан тарудан гр оларды ескерту оай, ан арылы есрткн енгзу кезнде жтыруды алдын алу дстерн тсндру керек. Жаманат жрт жадынан жуы арада шыа 17.03.2016 ж. АИТВ инфекциясын жтырандара туберкулезге арсы кмект АИТВ ИНФЕКЦИЯСЫНА ШАЛДЫАНДАР Оларды емдеудi заманауи аспектiлерi Серiкали ЖЕКСЕНБАЕВ, «Отстiк азастан». Пациент заявил, что хирурги "забыли" у него в носу кусок пластмассы. Аитв-инфекциясыны таралуы жаанды ауым алып АИТВ-инфекциясын анадан балаа берлу жолын алдын алу маызды мндет болып табылады, оны шешм скеле сау рпа кеплдгн беред. Городской Центр по Профилактике и Борьбе со СПИД в Алматы! АИТВ-инфекциясына нформатика жне компьютерлк адаалау блм. Бала сюге аблетт жастаы йелдер арасында АИВ -инфекциясыны жаа жадайларыны алдын алу. Нрмаамбетов атындаы «Жас лан» Республикалы мектебнде. азрг кнде АИТВ-инфекциясы пандемия трнде таралуда.Оппортунистикалы инфекцияларды алдын алу жне уаытында адекватты ем жргзу.. Бгнг тада АИТВ инфекциясын жтыру аупн тмендетуде антиретровирустк (АРВ) терапияны жоары тимдлг аныталып отыр. Бгнде адамзат алдында кптеген аламды мселелер туындауда. с-шарада ШОССО мамандары АИТВ берлу жолдары, белглер жне АИТВ/ЖИТС алдын алу с-шаралары туралы айтып берд Алдын алуы.[деу]. азастан Республикасында АИТВ/ЖИТС бойынша эпидемиялы жадай олайсыз, себе Житс с имптомы ж-не аитв инфекциясын емдеу житс.

docx. йымдастыру дстемелк блм. АИТВ инфекциясына тексерлу тегн. . 2016 жылы 10 арашадан 10 желтосана дейн елмзд барлы рлернде Халыаралы ЖИТС-пен крес бкллемдк кнне орайластырылан АИТВ инфекциясыны алдын алу бойынша жыл сайыны Алдын алу жне мамандырылан леуметтк кмек блмшес.Инфекция кз вирус (ретровирус) жтырып алан адам — вирус тасымалдаушылар. Астана аласыны ЖИТС орталыында аталан мекемен мамандары мен мектеп жне арнайы-орта оу орындарыны басшылары бас осан жиын тт. Стигма жне дискриминация» таырыбында семинар тт. лкендерд кпшлгне 14 жастан бастап, 25 жаса дейнг жастарды арасынан ерте жастан бастап жынысты арым-атынасты жи кездесетн, неке июа дей Медицина мамандары денсаулыа ыты сатамайынша, АИТВ алдын алу ммкн емес деп атап айтады. Брккен лттар йымыны аитв/житс бадарламасыны мамандары житс тен 20 миллион адам лген, ал аитв жтырандар шамамен 40 миллион адам деген есепт келтред АИТВ-инфекция леуметтк экономикалы проблема. АИТВ инфекциясы алай берлед? АИТВ жтыран адамны анында, лимфасында, шухатында, емшек стнде вирус концентрациясы кп болады.рмшк жрек ауруларыны алдын алады — алымдар. Жеке дара алдын алу шараларыны арасында сексуальды мр сруд реттеуге жетекш орын берлед. АИТВ-ИНФЕКЦИЯСЫНЫ ЖЫНЫСТЫ, СТРАТЕГИЯСЫН ЖЗЕГЕ АСЫРУ, АИТВИНФЕКЦИЯСЫНЫ ГЕМОТРАНСФУЗИЯЛЫ ЖОЛМЕН БЕРЛУН АЛДЫН АЛУ, АИТВ-А ЗЕРТХАНАЛЫ ДИАГНОСТИКА, ЖНЕ АРТ-А БАЫЛАУ, ВИЧ ВГС ВГВ, АИТВ-ЖТЫРАН ЖНЕ азастан Республикасында 2017 жылды 10 арашасы мен 10 желтосаны аралыында АИТВ инфекциясыны алдын алу бойынша айлы ткзлед.Инфекция ндет адамдаы иммунтапшылыы вирусына (АИТВ) байланысты. ЖИТС-т алдын-алу жмыстар жнндег блм. Нрмаамбетов атындаы «Жас лан» Республикалы мектебнде.

Записи по теме: