Кисынды ойлау деген не

 

 

 

 

Сыни ойлау деген не?Саба барысында оушыны здену мен зерттеу дадыларыналыптастыра отырып,пнге деген ызыушылыын арттыру шн сыни трыдан ойлау дсн кнделкт саба жоспарыма енгзп келемн. азрг кезеде блм беруд сапасын жасарту, дстемелк негзн згерту заман талабына сйкес туындап отыран ажеттлк. 9.мыту деген не жне ол андай себептерден туындайды?Ойлау процесiнде андай да бiр мселе айталай, жаадан ашыла бермейдi, онда жалпыланан трде мселе шешiмдерiнi принциптерi айындалып, практиканы болашата кезiгетiн мiндеттерiнi орындалу жолдары Сын трысынан ойлау оу мен жазуды дамыту бадарламасы. Скачать документ: Кркем туынды жне сын трысынан ойлау технологиясы. Ойлау объективт шындыты белсенд бейнелеуд жоары формасы, дниен тану мен игеруд жоары сатысытршлк ете алмайды, ал балы тр организмн бр десек, олай болса, балы оттег жо жерде тршлк ете алмайды деген орытындыа келемз. Дерексз кисынды ойлау. Сын трысынан ойлау ойлау мен пкрлесуд дамытатын сала. зне деген сенм алыптасады. (Слайд 1) ОKушылардыS географияCа деген KызыCушылыKтарын арттыру маKсатында з тжрибиемде сабаKтарда ойлау жне практикалыKМаSызды болып есептелнетн: Мселен шешуге дайындыK, кез келген жаCдайдан Kисынды шешмдерд талдауы, алдына Мысалы, мал деген сзд айта отырып, кптеген жеке белглерден тратын ойды блдремз. Ойлау белсендлг. За деген не? 12. Бл заттар мен былыстар арсында байланыс (ассоциация) орнату. Жанама тсну жаа затты былысты белгл ыма жанастыра барып тсну деген сз.Шыармашылы ойлау дегенмз не деген сраа алаш жауап бергендерд бр болан ДЖ. Азаматты тег кмнен (кеснен, атасынан) берлед? 11.

кисынды ойлау. За деген не? 12. (Mirseitova, Irgebaeva, 2006: 105) деген ебегнде шыармашылы ойлауды сын трысынан ойлауа жатызбаса, Д.Халперен зн Психология критического мышления (Halperen, 2000: 120) атты ебегнде сын трысынан ойлау шыармашылы ойлау деп келтред. Казахско-русский словарь кисынды ойлау. ымдарыны негзг логикалы мнездемес деген не? ымны мазмны жне клем. 1.Сыни ойлау дербес жеке ойлау 2.Апарат сыни ойлауды бастапы нктес 3.Сыни ойлау сра ою, мселе анытаудан басталады 4.Сыни ойлау сенмд длелдерге мтылады 5.

Сыни ойлау леуметтк ойлау. Оушыны малммен, сыныптастарымен еркн сйлесуге, пкрСын трысынан ойлауды дамыту деген ымды кез — келген жаа идеяны сол кйнде абылдау немесе оан тбегейл сенм арту емес, ол Сыни ойлау туралыАдам ашан тере ойлана бастайды? Брнш мезетте оны алдында дайын жауабы жо андай да бр мселе (проблема) немесе л де йреншкт бола Сыни ойлау деген не? Сыни ойлау- зндк ойлау.Сыни ойлау сра оюдан жне шешмн талап ететн проблемаларды айындаудан басталады. исы логика заымен дамиды 4. Анализ деген ой ар ылы т рл заттар мен былыстарды м нд жа тарын жеке б лктерге б лу. Значение. Малм жалыз блм трансляторы (таратушысы) емес деген аиданы басшылыа алу. Рефлексия метаойлау немесе ойлау туралы ойлану деген тснк бар.Блм сыни ойлауа себеп болады, сол себептде ел арасында бос баспен ойлау иын деген пкр айтылады. Топты жмыс кезнде оушыларды таырыпты здгнен тснуге лшынысы байалды ,оушыны оуа ызыуы артады, скерлк дадысы, ойлау белсендлг, тапырлыы, зне деген сенм алыптасады. ай апаратты ашып араса та осы термин трегнде апараттар алуа болады. Дата поступления: 03 Февраля 2014 в 04:55 Автор работы: Пользователь скрыл имя Тип: лекция.10. 1. Халы ерте замандарды знде-а аыл-ойды кедгн ерекше астерлеген. аза тiлi. Ойлау дегенмз- мселен шешу, оны мнсне тсне блу деген сз. Сендер андай задарды блесдер? 6. Абстракциялау мен жалпылауды ойлау тслдер екнш сигнал жйесн ерекшелктерн негздерне сйенед. Себеб бл сраты жауабын беру оай емес. Основная словарная статья Сыни ойлауды дамыту технологиясыны дстрл оытудан басты айырмашылыы блмн дайын кйнде берлмеу. Бл ктапты масаты «критикалы ойлау» деген мселеге назар аудартуды ана, соны танып-блуге сзге де ммкндк беруд масат етп отырмыз. Дйсем бин . Сын трысынан ойлау оу мен жазуды дамыту бадарламасы. Мселен, "Ана тл" сабаында малм й жануарлары мен ждбайы адар тралы тсндргендеМселен, оларды "жылы — жануар", "гл — смдк" деген пкрлер негзнде дрыс боланмен, осы ымдарды мнн жетклкт крсете алмайды. зне деген сенм алыптасады. Кркем шыарманы оытудаы технологияны рл Осы анытаманы беру стнде сонда да маан «сын трыдан ойлау деген не?» деген сра айта туындайды. Блм беруд сапасын жасарту масатында сыни трысынан ойлау технологиясын з Бл шн ойлау тслн мегере блу ажет. Дж.Гилфордты пкр бойынша, ойлау зн трт ерекшелгмен сипатталады: - зндк згешелгмен, жаашылдыымен, айтылатын ойларды ерекшелгмен, ойлау жаашылдыына деген айын байалатын мтылысымен Описание слайда: Сыни трыдан ойлау деген не? Company Logo LOGO.Ойлау деген не жне оны мрдег рл? Ойлауды формаларыreferatwork.ru//Ойлауды формалары - 463. Cыни тpыдaн oйлay деген бaылayды, тжipибенi, oйлay мен тaлылayды нтижеciнде aлынaн aпapaтты oйлaya, жинaтaya, aнaлиз жacaya, бaaлaya бaыттaлaн пндiк шешiм бoлып тaбылaды. Малмн мндет баланы зне деген сенмн арттыру, зн тла ретнде сезнетндей ммкндк ашу, зн тла ретнде сезнген бала рашан мрде з жолын таба алады. скерлк дадысы. 2. 3. Б лар т йск пен абылдауда ы анализбен синтезд жа а мазм н а ие бол ан т р. Ойлау туралы тснк. Ракым ойлау кой деген не? Сындарлы ойлау ой-дамытуды негз рбр тланы тере блмдлг мен тжрибеснде. Науасты оан деген сыны жо. Тзетуге келмейд 5. Осы кезендерд тымды ткзлу тмендегдей нтиже беред: Оушылар басалармен арым-атынас жасай блед Сыни ойлау-шыдалан ойлау. Тема статьи: Ойлау деген не жне оны мрдег рл? Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Сыни ойлау ашы оам негз. Сендер андай задарды блесдер? Читать тему: ын трысынан ойлау дегенмз не? на сайте Лекция.Орг Ойлау процес талдау мен жина тау т слдернен басталады. Шыармашылы ойлау дегенмз не деген сраа алаш жауап бергендерд бр болан ДЖ.. Азаматты тег кмнен (кеснен, атасынан) берлед? 11. Сын трысынан ойлауды кптеген малмдер мен зерттеушлер «сынау» деген ыммен шатастырады. Оушыны малммен, сыныптастарымен еркн сйлесуге, пкрСын трысынан ойлауды дамыту деген ымды кез — келген жаа идеяны сол кйнде абылдау немесе оан тбегейл сенм арту емес, ол Психология ылымы зн тарихи дамуы барысында философиядан брте брте алшатай тст, сондытан психологтарды назарына рине, бз сздерге алай ойлау, не ойлау керектгн йретейн деп отыран жопыз. Оку адiстерi тарихи категория.Ауызша жаттыгулар окушылардын сойлеу мадениетiнiн, кисынды ойлау, ес, зейiн, таным мумкiндiктерiнiн дамуына ыкпал жасайды.

Тапырлыы. Мселен, «Ой ойласа, те ойла, те ойласа, ке ойла» деген маалда андай мселен болмасын ттас, барлы жаынан амти ойлау керектг, ойлауды ке Таырыбы: ым ойлау формасы. ым дегенмз не, ол алай пайда болады ? ым туралы жалпы тснк. йткен, мектепт р кн к Шыармашылы ойлау механизмдер. Психологтар адамны ерекше, жаа шыармашылы тапсырмаларды алай шешу ажет екенн тсну шн кп кш жмсаан. Орталы жйке жйес жне жоары жйке рекетн физиологиясы. Наименование параметра. 3. Тапырлыы. Ержгтова Анар Сабырызы Рудный аласыны 15 мектебн аза тл мен аза дебиет пнн малм.Технология-грек сз, яни нерпазды, шеберлк, скерлк деген ымды блдред. Сыни трыдан ойлау азастандаы блм беруд дамыту шн маызды болып табылатын азрг е басты педагогикалы тснк.Мысалы 9сыныптаы «Жасуша тршлкт рылысты, рылымды лшем брлг» атты сабаымда « Жасуша дегенмз не?» деген сра арылы Сын т?р?ысынан ойлау дегенмз не? зденсе, талаптанса ?олдан жасалмайтын шарт жо?. Сыни ойлау ашы оам негз. «Оу мен жазуды сын трысынан ойлауды дамыту» технологиясыны стратегияларын сабата олдану барысында крсеткен нтиже Оушыны оуа ызыуы артады. «Метод» деген угым белгiлi акикатка, шындыкка, максатка жетудiн жолдары деген магынаны бiлдiредi. Ккшетау аласындаы физика-математика баытындаы Назарбаев Зияткерлк мектебн бастауыш сынып малм: Оспанова Тлеулес Амантайызызденсе, талаптанса олдан жасалмайтын шарт жо. Сонда да сыни ойлау деген не? Бл сраты маан жаа педагогикалы рдстермен тжрибе жасай бастаан жас малмдер де, сыни ойлау трысында бршама практикалы тжрибес бар рптестер де ояды. «Саба беру — йреншкт жай ана шеберлк емес, ол жаадан жааны табатын нер » -деп Ж.Аймауытов айтандай заман аымына арай малм нем зденсте болуы керек. Сын трысынан ойлау стратегиясы. Ойлау белсендлг. Сыни ойлау деген не? Д.Клустер. Сыни ойлау деген р жеке тланы кез келген жадайдаы мселен ойлап, зерттеп орытып, з ойын еркн ортаа жеткзе алуы.Сыни трыдан ойлау, зндк, жеке ойлау болып табылады.Ол . ??нттама?ан зденбеген, со?ына т?спеген адамны? ж?мысы еш уа?ытта берекел б «Оу жне жазу арылы сын трысынан ойлау технологиясы» RWCT Сын трысынан ойлауды дамыту бадарламасы лемн тпкр - тпкрнен жиылан блм10.

Записи по теме: