Туынды создин жасалу жолдары

 

 

 

 

Лексикалы жолмен жаа сздер жасалмайды. 1.Масаты: Бргу арылы жасалан туынды сздерд жасалу жолын оушылара игерту 2.Дамытушылы : Оушыны ой-рсн дамыта отырып, сздк орын арттыру, здгнен жмыса йретп, атесз, дем, жылдам жазуа дадыландыру Жаазен аласы 2 орта мектебн аза тл мен дебиет пнн малм Жанова Глбаршын Бекесызы блктлк санатты, негзг дегей, ебек тл 6 жыл. иялдаы елестерд топтастыруды арапайым тр агглютинация деп аталады. — Сабаты таырыбы: Тл сз бен тлеу сз туралы тснк. Сын eciм подразделяются на две группы: сапалы?, сын есмдер (качественные прилагательные) и ?атысты? сын есмдер (относительные прилагательные). арсылыты баыныылы сабатас сйлемге жай сйлемдер маыналы жаынан бр-брне айшы келетн сабатас рмалас сйлемдер жатады [1]. Ерндег шыты емдеу жолдары Кл кйд алпына келтруд 10 амалы. Таырып. Алты дыбысты туынды негз сын есмдер: СГС СГС за-шыл ГСГС СГ ааш-ты, алым-ды, ым-ды ГССГС С скер-и СГСГ СГ кде-л, ару-лы.орытынды. Сабаты масаты: Оушыларды ксемшеден алан блмдерн саралап, р трл дс-тслдер арылы блмдерн толытырып бекту. 1. Сын есм жасалуына жне рамына арай неше топа блнед? (негзг, туынды, крдел, дара).

Т?сндрмел салаласты? жасалу жолдары.8 сынып?а арнал?ан Жрна-сзге жаа маына берп,туынды сз жасайды. Заманауи лемдег педагог.Homeаза тлЖрнатар жалану жолымен жасалан туынды сздер. Басты бет. Сабаты масаты: Блмдлк: Лепт сйлемн жасалу жолдарын, маыналарын, тыныс белглерн ойылу жадайларын мегерту. Всемирная история. Етсткт ткен ша формасы, оны жасалу жолдары. Сабаты масаты: Есмшен жасалуы жайында толы малмат беру. Бл нер туындысы,деби шыарма-белгл дурдег оамды шынды.

Химия. 3 Жрна жалану жолымен жасалан туынды сздер алай жасалады? 4 Жаа сз жасауа андай жрнатар атысады?А- Мерей- Бадар- Тл «Жаартылан блм беру мазмнында тимд дс-тслдер». 2. Сздерд жасалу жолдары. Мен келдм. Тл нем даму, згеру стнде болатын былыс.Сзжасамны басты мн жаа маыналы сз жасау боландытан, оны зне тн жасалу жолдары мен тслдер болады. География. Сздерд жасалуыны брнеше жолы болады.жасалан сздер туынды тбр деп аталады. иялды жасалу жолдары. Русская литература. алыдыа арналан кеестер. с-рекетт баса бреу арылы стелгендгн блдретн етст трн згелк (побудительный)етсдеп атаймыз. «Алыр,тайа»- туынды сздер. 4. Осы дс арылы мифологиялык, бейнелер (кентавр, сфинкс, жезтырна) мен трл механизмдерд, машиналарды конструкциялары (амфибия — танк ос сздер тлде ек трл тсл эарылы жасалады: 1. -белгл бр аынны я жазушыны туындысында мр сру. 2. )Оушыларды ой аблетне сер ету арылыйге берлген тапсырманы тексеремн. Салт жне сабаты етстктер. Основная словарная статья Образовательный портал Мегамозг. Туынды тбр рамы жаынан аланда, ек морфемадан трады, олар: негз сз жне сзжасамды жрна.Сзжасамды тслдер туынды сзд жасалу жолдары туралы ылым. Elenakapustina / 28 апр. Бир тубирдин косымшасыз турде кайталануынан жасалады: лкен-лкен, су-су.дыбыстан басталатын создин алдына м, п, с дыбыстары косылып жасалады:шай- пай. компиляция аудитории. Сын есмн маыналы ерекшелктерн таныту, жасалу жолдарын ажырата блуд мегерту. аудитория жасау. Жасалу жолдары. толытауышты жасалу жолдары. 3. 1. KZ » азаша Ашы сабатар жинаы, сзд тура жне ауыспалы маынасы мысалы, сзд тура жне ауыспалы маынасы, создин тураЖолын ашысы келген кс шн 10 дс. Болымды, болымсыз етстктер.Таырыбы: Туынды таырыбына есептер шыару. Зат есмн морфологиялы тсл арылы жасалуы Зат есмн синтаксистк тсл арылы жасалуы.Солай болса, жала сздерге кле тбр сздер (от, ал, с) мен жрнатар арылы жасалатын туынды сздер (отты, алым, смтал) Ксемшен жасалу жолдары. Сабаты таырыбы: Есмшен жасалу жолдары. Блар да есмше оралымды жасауа атынасып, мезглдк мнде жмсалады: йгерм, Малбайды лгенн естгеннен бер, нсз жылауда ед. жасалу жолдары 1. Сарыева А Т алыптастырушы жне жиынты баалау тапсырмаларын растыру жне олдану жолдары - Duration: 36:40. Немецкий язык. осарлану арылы жаа сз жасалады. Сабаты таырыбы: Лепт сйлем, жасалу жолдары. 2.р трл дстерд олдана келе, оушыларды ой рсн, есте сатауын, шапшадыын,шыармашылыын дамыту. Блмд 1.Бргу жолымен жасалан туынды сздер туралы млмет бере отырып,, оушыларды блмдерн мегерту. Сз тудырушы-тбрд негзг маынасын згертп, оан жаа маына беред:ой-шы,нер-паз,ой-ла,тау-лы.ш жатын жасалу жолдары арылы жасалады. Ал егншлк халыты кпшлк блгн негзг ксбне айналды -сздерд шыды болмыса атыстылыы.

594. Елктеу сзд трлерн тсндре отырып, елктеуш сздер туралы тапсырмалар деби тек тарапынан келгенде, образ ш трл: эпикалы образ, лирикалы образ, драмалы образ. Бргу ж Брккен сздер брншден кейбр жрнатар арылы туынды сзд жасалуына негз болады.Негзг кпшлг таза трк сздерн осарлануы арылы жасалан дей отырып, крме сздерд де айындайды: Ек сыары да араб сз: мал- млк, ек сыары да парсы сз: пар-пар, бр Туынды сздерд жасалу жолдары. Биология. 1. время создания страницы. Сын есмн? жасалу жолдары (Образование имен прилагательных). Физика. Туынды. Французcкий язык.. Жасалу жолдары. Сын есм жасалуына жне рамына арай неше топа блнед? (негзг, туынды, крдел, дара). Оларды негзг ксб мал шаруашылыы болды. Ек сзн арасына шнш сз ылып ботыты оспаса, бр нрсе жетспей трандай сезнетн болады.И, бны бр ойымыздан шыарып отыран нрсе емес, азрг айналамызда орын алып отыран наты жайттар. Ксемше етстк трлерне немесе етс, болымсыз етстк тлаларына тмендег жрнатар жалану арылы жасалады. Сайттан жктеу Файл салмаы: 1.17Mb.[size14][colorblue]My WebPage Трбие.орг сайтынан тОЛЫТАУЫШТЫ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ аза тлнен презентациялар материалды тегн жктеп саба барысында олдануа рсат дс-тслдер: Сра-жауап, венн диаграммасы, кесте, баяндау дс, крнеклк, ой орыту.Абай нанбайлы. Сз нер. Другие вопросы из категории. Сын есмн маыналы ерекшелктерн таныту, жасалу жолдарын ажырата блуд мегерту. 2013 г 18:59:39. Мысалы: жуынды, кинд, таранды, буынды. Етстктен туынды етстк жасайтын жрнатарЖасалу жолы: -н, -ын, -н жрнаы аркылы жасалады. жасалу жолдары. Кне трк (ХIII-ХIV асыр) жазба ескерткштер тлндег есм сздерд жасалу жолдары. Дамытушылы: Трл тапсырмалар орындату арылы з бетнше блм алу дадыларын Предметы по профилю. Бир тубирдин косымшасыз турде кайталануынан жасалады: лкен-лкен, су-су.5.Тубир создин алдынан кшейткш буын косарлану аркылы жасалады: теп- тегис. Бр сзд айталануы арылы жасалады.Бет саны. спорт денсаулы кепл шыарма.1.Туынды сын есмн андай сз табынан екенн табыдар.ялша бала.1. Туынды сын есмн андай сз табынан екенн табыдар.ялша бала. 10 Июнь 2015. Тл сзд тлеу сзге айналдыру жолдары. )Оушыларды ой аблетне сер ету арылыйге берлген тапсырманы тексеремн. Блмдлк: Есмше-етсткт ерекше тр екендгне байланысты тснк бере отырып, есмшен жасалу жолдарына тоталу. Бл жмыста туынды тбрлерд морфемалы жне рылымы аныталып, оларды жасалу жолдарына, азрг жай Туынды тбр синтетикалы тсл арылы жасалан туынды сз. Есмшен жасалу жолдары андай?Ксемшен жасалуы. Сын eciмд тура толытауышты кейбр жасалу жолдары. Кн тртб, таы жаттыу жне сергу. Жалпы тснк Зат есмн жасалу жолдары. Мндай сйлемдерд синтаксистк компо- ненттер арасындаы маыналы байланыс баыныыларды баса трлерндегдей 6. - презентация.Оу масаты «Топ» пен «Топты жмыс» ымын тсну Топта жмыс жасай отырып, зара сенмдлкт арттыру Топтаы зара келсмге. ек сзд осар лануы арылы 2. Зат есм жасалу жолдары Зат есм негзг жне туынды зат есм, крдел зат есм болады.аза тлнде зат есм болып саналатын сздердн кпшлг осымша арылы жасалан туынды сздер болып табылады. Английский язык. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов.ос сзд жасалу жолдары » Блмдлер сайтыbilimsite.kz//2061-takyryby-kshyk-sabak.htmlараанды аласы, 6 жалпы орта блм беретн мектепт бастауыш сынып малм Хусмолдинова Нсипкайша ЕрмековнаТаырыбы: ос сзд жасалу жолдары (ашы саба) Сабаты масаты: 1. Русско-казахский словарь жасалу жолдары. дебиет тарихы. бет жасау уаыты.

Записи по теме: